Jaktprov

Rådjursrenhetsprov (RR)

Det är av största vikt att din hund är rådjursren. Så snart du vet att hunden inte visar intresse för klövvilt, bör du starta på RR-prov. Om hunden blir godkänd tilldelas den ett RR-diplom och det skrivs in på stövardata hos Svenska Stövarklubben.

 

Öppenklassprov (Ökl) / (Ukl)

Ökl-prov kallas även förprov, och är ett endagsprov på hare och/eller räv.

 

Rörligt Elitprov

R Ekl-prov är ett tvådagarsprov på hare och/eller räv. Berättigad att starta är hund som vid jaktprov erövrat två första pris i Ökl, eller ett 1:a pris Ökl jämte två RR-diplom erövrade under två olika jaktår. Provet ingår ej i klubbtävlan.

 

Elitklassprov (Ekl)

EKL-prov är ett tvådagarsprov på hare och/eller räv som anordnas på i förväg fastställd tid och plats, berättigad att starta är hund som vid jaktprov erövrat två första pris i Ökl, eller ett 1:a pris Ökl jämte två RR-diplom erövrade under två olika jaktår.

Särskilt rävprov (SR)/ (SR-Ukl)

Om hunden bara driver räv kan man anmäla till ett särskilt rävprov. Om hunden under arbete på rävslag eller tappt intresserar sig för hare får den inte tilldelas pris, såvida den ej låter sig kopplas. Om hunden tar upp hare under SR som är tävling, ska hund som har samma poäng utan hardrev gå före i prislistan. Om hunden tar upp hare en tredje gång samma provdag ska provet avbrytas för dagen. Spårsnö är ej krav vid särskilt rävprov.

 

Särskilt Rörligt Elitklassprov för räv (REklRäv)

Tvådagarsprov på räv anordnas på av hundägaren anskaffade provmarker som kommissarie/fullmäktige har godkänt. Detta prov ska genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. Provet genomförs två dagar i följd. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris SR eller ett 1:a pris SR jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår, alternativt ett 1:a pris i SR och ett 1:a pris i SR-Ukl eller 1:a pris SR-Ukl jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. Provet ska genomföras på två olika marker med olika domare respektive dag.

 

Vid alla jaktprov gäller:

- Vid start efter 31/12 är hundägaren själv ansvarig för att hunden är rådjursren.

- Efter 28/2 är prov på fälthare ej tillåten.

- För att få starta måste du vara medlem i Västergötlands Stövarklubb, eller annan lokal stövarklubb.

 

Rätt att starta på jaktprov

Hundägaren svarar för att anmäld hund enligt nedanstående krav är startberättigad.

För att få deltaga måste hunden vara registrerad i SKK, id-märkt och vaccinerad. Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.

Vid jaktprov håller ägaren med scanner/chipläsare i de fall hunden inte är öronmärkt.

Hunden skall vara frisk och i god kondition, mentalt utan anmärkning och ej dopad. De får inte ådömts ”graverande” vid två tidigare prov. Tikar får ej vara löpska.

Hunden får inte slagits ut för klövdjursdrev vid två tidigare prov. Hund som slagits ut för klövdjursdrev eller som vid RR-prov erhållit omdömet ”ej godkänd” eller ”utslagen” får starta på nytt prov tidigast efter 30 dagar. Hund som vid prov under tiden 1 januari-28 februari drivit klövdjur får ej deltaga i nytt prov samma säsong. Hund som slagits ut för klövdjursdrev vid tre tillfällen får ej delta i jaktprov.

Tik får ej delta i jaktprov senare än 30 dagar före beräknad valpning, och tidigare än 75 dagar efter densamma. Hund skall starta och genomföra provet utan idrottstejp, spray etc.

 

Startavgifter

Följande principer gäller inom klubben för betalning av startavgifter till jaktprov och utställningar:

1. Anmält till jaktprov eller utställning men kommer ej till start: Full startavgift erläggs.

2. Hund som ej kommer till start pga. sjukdom, skada, löpning eller annan godtagbar anledning: Halva startavgiften erläggs om intyg från veterinär eller en styrelsemedlem uppvisas/insänds.

Hundägare får inte starta på nytt prov/utställning förrän obetald startavgift erlagts.

För startande i SM tävlingar hare eller räv så finns det en pott på 10 000 SEK för varje SM som skall täcka en del av kostnaderna för de som deltar.